Felhasználási feltételek

A www.bebietel.hu weboldal felhasználási feltételei

Azzal, hogy látogatja az Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által üzemeltetett www.bebietel.hu domain néven elérhető weboldalt
(a továbbiakban: „Weboldal”), elfogadja az alábbi feltételeket.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az Univer-Product Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.; cégjegyzékszám: 03-10-100244; adószám: 11576228-2-03; a továbbiakban: „Univer”).

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon az Univer-Product Zrt.-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
e-mail: bebietel@univer.hu
telefonszám: 06 76 518 100
levelezési cím: Univer-Product Zrt. 6000 Kecskemét Szolnoki út.35.

Az Univer részére a tárhelyet a Wellunic Kft.
székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.
e-mail cím: info@wellunic.hu
telefonszám: 06 1 350 7390

biztosítja.

1. Személyes adatok védelme

A Weboldalra elküldött/feltöltött személyes adatok és személyes adatokat tartalmazó anyagok kezelésére, illetve felhasználására a weboldalon közzétett "Adatkezelési Tájékoztatóban"meghatározott feltételek vonatkoznak.

2. A Weboldal tartalma, felelősség

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a Weboldalt.

Az Univer nem vállal felelősséget a Weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő semminemű kárért. A Felhasználó a Weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Az Univer és/vagy a Weboldal készítésében és elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a Weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából származó semmilyen kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

Az Univer fenntartja magának a jogot a Weboldal tartalmának előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy a Weboldal megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, az Univeren kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

Az Univer nem vállal semmiféle szavatosságot a Weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, valamint a Weboldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért.

Az Univer nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Az Univer megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért.

Az Univer nem vállal felelősséget a Weboldal használata, bármely anyag Weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges károkért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a Weboldalról.

Az Univer a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

3. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek az Univer szellemi tulajdonát képezik.

A Felhasználónak joga van a Weboldalon böngészni, valamint az ott található tartalmakat nyomtatás, mentés útján, illetve más személyeknek továbbítva magáncélra sokszorosítani. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó a többszörözött anyagokon feltünteti azok forrását (a Weboldal megjelölésével). Ezen kívül a Felhasználó semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez az Univer Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára. A Weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A jelen dokumentumban meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Weboldal tartalmának, illetve az Univer egyéb szellemi tulajdonának  (jogosulatlan) felhasználása. Az Univer a jog által megengedett keretek között érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

4. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az Univer nem vállal felelősséget azon harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért, pontosságáért és működéséért, melyekre a Felhasználó a Weboldalon található hivatkozásokat követve jutott el. A Felhasználó felelőssége ezen oldalak megismerése, az ott elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatok gondos elolvasása.

5. Tiltott tevékenység

A Felhasználók nem végezhetnek az Univer által helytelennek tartott, vagy bármely jogszabály szerint jogellenesnek vagy tiltottnak minősülő tevékenységet a Weboldalon, illetve a Weboldallal összefüggésben, köztük különösen a következőket:

  • Magánszemélyek személyes adatait vagy más jogait sértő tevékenység (például magánjellegű adatok feltöltése az érintett hozzájárulása nélkül);
  • A Weboldal használata becsmérlés, rágalmazása céljából, valamint minden, az Univer jó hírét csorbító magatartás;
  • Károkozásra alkalmas vírusokat tartalmazó fájlok feltöltése;
  • Nem engedélyezett, zavaró, gyalázkodó, rasszista, obszcén, fenyegető jellegű, pornográf, vagy egyébként jogellenes anyagok közzététele vagy továbbítása a Weboldalra.

6. Egyebek

Az Univer fenntartja a jogot a jelen Felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére. Az esetleges módosítás, kiegészítés a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Javasoljuk, hogy jelen Felhasználási feltételekben foglalt szabályok és az esetleges újabb információk, módosítások áttekintése érdekében rendszeresen látogassa a Weboldalt.

Jelen Felhasználási feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Felhasználási feltételekből fakadnak.