Játékszabályzat

A ”Szépségverseny” ELNEVEZÉSŰ JÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.) A Játék szervezője

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az Univer-Product Zrt. (Cg.: 3-10-100244; 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) által működtetett és üzemeltetett, www.bebietel.hu oldalon meghirdetett „Szépségverseny” elnevezésű játékban (a továbbiakban: „Játék”) történő részvétel feltételeit, a Játék szabályait tartalmazza.

A Játék szervezője az Univer-Product Zrt. (a továbbiakban: ”Szervező”).

2.) A Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.14 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1 a www.bebietel.hu oldalon keresztül regisztrál a Játék aloldalán (a továbbiakban: „Weboldal”), amelynek során megadja a 2.2 pontban felsorolt adatait és a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzat 10. pontjában írtak szerinti kezeléséhez, és

2.1.2.a Játék aloldalára feltölti legfeljebb 2 éves gyermeke fotóját (a továbbiakban: „Kép”). (A feltöltésre kerülő Kép elvárt technikai paraméterei: jpg formátum, 5 MByte méret.)

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2. Játékos tudomásul veszi, hogy az érvényes regisztráció feltétele a Szervező által kért adatok valóságnak megfelelő tartalommal történő megadása. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

 • Teljes név
 • Cím (irányítószám, megye, város, utca, stb.)
 • E-mail cím
 • Mobilszám,
 • Gyermekek száma
 • A Képen szereplő gyermek teljes neve

2.3. A Játékos az alábbi 3 kategóriában nevezheti gyermekét:

 • 0-6 hónapos korosztályban,
 • 7-12 hónapos korosztályban,
 • 13-24 hónapos korosztályban.

2.4. Egy Játékos egy naptári hónapban kategóriánként max. 1 (egy) Képet tölthet fel a Weboldalra. Ikergyermekek esetében egy Képpel lehet indulni. Játékos tudomásul veszi, hogy Kép feltöltésére az adott hónap utolsó napján 23.59 percig van lehetőség, az ezen időpontot követően feltöltött Képek a következő havi játékidőszakban kerülnek megjelenítésre.

2.5. A Játékban való részvétellel és a Kép feltöltésével a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Képet a Játékkal összefüggésben a Weboldalon nyilvánosságra hozza, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye, továbbá ezzel összefüggésben többszörözze, illetve adathordozón rögzítse a Játék időtartama alatt. Az aktuális hónapon túl két megelőző hónap nyerteseinek Képei láthatók a Weboldalon, a többi Kép törlésre kerül.

2.6. A Játékosok a regisztráció során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.7. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek.

2.8. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

2.9. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük, illetve adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.10. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül kizárja a Játékból azt a Játékost, aki bármely más természetes, jogi személy, vagy egyéb jogalany nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával visszaél.

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat arról, hogy e tekintetben visszaélésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha a Játékos által feltöltött kép/adattartalom más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, élő vagy történelmi közszereplő, közismert ember neve, a név vagy elnevezés védjegyet, szerzői jogot sért, az adattartalom obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzetiségi, szexuális, politikai, vagy világnézeti hovatartozását sértő kifejezés, valamint ha az adattartalom burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Játékos által megadott adatok valóságtartalmával kapcsolatosan kétely merül fel, úgy jogosult a Játékost az érintett adatok valóságának igazolására határidő tűzése mellett felhívni, megfelelő igazolás hiányában pedig a Játékost a Szervező jogosult a Játékból kizárni.

2.11. A Játékos által feltöltött tartalomért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a feltöltött Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

2.12. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.13. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.) A Játék időtartama

3.1. A Játék 2024.01.01-én 00:00 órakor kezdődik és 2024.12.31-én 23:59 óráig tart.

3.2. A Játék havi játékidőszakokra oszlik. Az egyes játékidőszakok minden naptári hónap első napjának 0.00 órájától a hónap utolsó napjának 23.59 órájáig tartanak.

3.3. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékot bármikor egyoldalú nyilatkozatával felfüggessze, illetve azt megszüntesse azzal, hogy a felfüggesztés, illetve megszüntetés tényét a Weboldalon a felfüggesztés, illetve megszüntetés időpontja előtt 30 nappal közzéteszi.

3.4. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játék felfüggesztése, illetve megszüntetése esetén a Szervezővel szemben nyereményre vagy más szolgáltatásra igényt nem támaszthatnak, a Szervezővel szemben követeléssel semmilyen jogcímen nem élhetnek.

4.) Moderálás

4.1. Minden, a Játékba beküldött Kép előzetes szűrésen esik át. Játékos tudomásul veszi, hogy a feltöltött Képek csak a Szervező jóváhagyása esetén kerülnek megjelenítésre a Weboldalon.

4.2. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden értesítés nélkül, saját kizárólagos mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a jogellenesnek, személyhez fűződő jogot sértőnek, becsületsértőnek, vagy rágalmazást megvalósítónak, obszcénnek, tisztességtelennek, vagy egyébként kifogásolható tartalmúnak talált Képek/adattartalmak megjelenítését ne hagyja jóvá, ill. fentiek utólagos észlelése esetén azokat törölje, ill. eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból.

A Szervező különösen azokat a tartalmakat törli, amelyek:

 • bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
 • káromkodást tartalmaznak;
 • megbotránkoztató tartalmúak;
 • obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
 • pornográf vagy szexuális tartalmúak;
 • bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;
 • bármely Játékosra nézve sértő jellegűek;
 • harmadik személyekre nézve sértőek;
 • harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
 • versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;
 • más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;
 • reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
 • más honlapra irányítanak;
 • más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
 • a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába

5.) Zsűrizés

5.1. A beküldött érvényes Pályázatok a Szervező által felállított 3 tagú zsűri (a továbbiakban: „Zsűri”) elé kerülnek. Egy Pályázat kizárólag azon havi játékidőszakban kerül a Zsűri elé, amely időszakban beküldésre került a Játékba. Amennyiben a Játékos – a nyertes Játékos kivételével - másik hónapban is részt kíván venni Játékban, úgy azon időszakban újabb Pályázatot kell beküldenie a Játékba.

5.2. A Zsűri minden havi játékidőszak lezárását követő 10. munkanapon 10 óra 00 perckor kategóriánként 1-1  (egy-egy) nyertes Pályázatot hirdet. A nyertes Pályázatok kiválasztása során a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok (pl. kreativitás, stílus) szerint mérlegel. A nyeremények odaítélése a Zsűri kizárólagos mérlegelésén alapul, amelyért a Szervező nem vállal felelősséget. A Zsűri döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.

A nyertes Játékos a továbbiakban nem vehet részt a Játékban.

5.3. A Zsűri a nyertes Pályázatok meghatározásakor minden kategóriában 2-2 tartaléknyertes Pályázatot választ ki. A tartaléknyertes Pályázatok azok az érvényesen beküldött Pályázatok, amelyeket a Zsűri az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján a második, harmadik, stb. legjobb Pályázatnak ítél meg. A tartaléknyertes Pályázatok a Zsűri döntésének sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Pályázat vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy az azt beküldő Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

6.) Nyeremény

6.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:

 • nyertesenként 1 (egy) darab, bruttó 5000,- Ft értékű Univer bébiétel ajándékcsomag (a továbbiakban: „Nyeremény”)

6.2. A Nyeremény másra nem ruházható át. A Nyeremény pénzösszegre nem váltható át.

6.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy darab Nyereményre lehet jogosult.

6.4. A Szervező a nyertes Játékosokat a Weboldal felületén közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által feltöltött fotón szereplő gyermek neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

7.) Nyertesek értesítése, Nyeremények átvétele

7.1. A Szervező a nyertes Játékosokat az adott havi játékidőszakot követő hónap 10. napjáig értesíti Facebook bejegyzés formájában.

7.2. A Nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertes Játékos részére a Játékos által a regisztráció során megadott magyarországi címre. A Szervező a Nyeremények kézbesítését maximum kétszer kíséreli meg. A postázás a sorsolást követő 10 munkanapon belül történik. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.3. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

7.4. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

8.) Adózás, költségek

8.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

9.) Információ a játékról

9.1. A Játékról részletes információk a Weboldalon érhetők el. A Játékkal, Nyereményekkel kapcsolatos kérdése, panasza esetén az alábbi elérhetőségeken fordulhat hozzánk: bebietel@univer.hu

10.) Adatvédelem

10.1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

10.1.1. Szervező, mint adatkezelő és a Wellunic Kft. mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása, illetve adónyilvántartás céljából a jelen 10. pontban írtak szerint kezelje, illetve feldolgozza;

10.1.2. a regisztráció során megadott adatok a Szervező marketing adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Szervező – erre irányuló kifejezett letiltó nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kizárólag saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa, termékeiről postai úton, elektronikus levélben (e-mailben), vagy telefonon tájékoztatást nyújtson, hirdetéseit továbbítsa. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat harmadik félnek nem adja át.

10.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott személyes adatok kezelője Univer-Product Zrt. mint adatkezelő. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-113949/2017.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Wellunic Kft., mint adatfeldolgozó végzik.

10.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Univer-Product Zrt.6000 Kecskemét Szolnoki út 35. címen vagy a bebietel@univer.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

10.3. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 10.1.2 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): Univer-Product Zrt. 6000 Kecskemét Szolnoki út 35. címen vagy a bebietel@univer.hu e-mail címeken.

10.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos – 10.4. pont). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a Szervező részére direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

10.5. A Szervező adatkezelési tevékenységére egyebekben a Weboldalon feltüntetett "Adatkezelési Tájékoztatóban" foglaltak megfelelően irányadóak.

11.) Vegyes rendelkezések

11.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

11.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

11.4. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11.5. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2024. 02.19.

 

Univer-Product Zrt.
Szervező